Članak je filtriran: srijeda, 07 Mart 2018 - GornjiVakuf-x.com

FOTO: Udes u Gornjem Vakufu, intervenisali policija, hitna i vatrogasci

Večeras, iza 21:30 u Gornjem Vakufu-Uskoplju se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo 'Audi' i putničko motorno vozilo 'VW Golf'.

Kako saznaje GornjiVakuf-x.com, vozač 'Audija' se kretao magistralnim putem M16.2 iz pravca Prozora, prema Gornjem Vakufu, a u tom momentu sa priključnog puta iz ulice Vrški put na magistralni put je izašao vozač 'Golfa' te je došlo do direktnog sudara.

Na lice mjesta su izišli službenici policijske stanice, te hitne pomoći i vatrogasci. Iz još nepotvrđenih izvora GornjiVakuf-x.com saznaje da je jedna osoba zadobila lakše povrede te je prebačena u Dom zdravlja.

Tačan uzrok nesreće znat će se nakon uviđaja kog vrše pripadnici Policijske stanice Gornji Vakuf-Uskoplje.

Više...

Konkurs za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Odluka Upravnog odbora broj: 01-02-18/18; 01-02-19/18 i 01-02-20/18 od 26.02.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

Pozicija 1.
Odjeljenje za aktivnu politiku zapošljavanja: Stručni saradnik za poticanja zapošljavanja, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog smjera.

Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

II

Pozicija 2.
Biro-Ispostava Kreševo: šef biroa, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera.

Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zapošljavanja ili sličnim poslovima.

III

Pozicija 3.
Pripravnik u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, dva izvršioca.

Uslovi: VSS ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera.

IV

Svi kandidati koji ispunjavanju uslove propisane Konkursom bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

V

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):
– Životopis sa Pismom namjere u kojem je naznačeno za koju poziciju se konkuriše,
– Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
– Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
– Dokaz o poznavanju rada na računaru,
– Dokaz o radnom iskustvu za poziciju 2. i 3.
– Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

VI

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu i oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu Služba za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za konkurs sa naznakom radnog mjesta na koje se konkuriše“.

Broj: 01-34-583/18
Datum, 06.03.2018.godine

direktor
Željko Lončar dipl. oec.

zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing.

Više...

Saopštenje sa 80. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 79. sjednice.

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za 2017. godinu.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja SBK za period 2018-2020. godine.

Data je i saglasnost na Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja SBK za period 2018-2020. godina, a na prijedlog istog Ureda.

Usvojen je i Izvještaj Agencije za privatizaciju za 2017. godinu.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica s prebivalištem na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinansiranje sanacije štete na poljoprivrednom objektu – štali Korugić Senada, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve donijela Odluku o prihvatanju Izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017. godine.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2018. godini.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 3.454,43 KM.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Budžetu SBK za 2018. godinu.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Budžetom SBK za 2018. godinu.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM u svrhu plate sredstava za „Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2018.“.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinansiranje „XXI. Otvorenog federalnog takmičenja učenika i studenata muzike Travnik – Novi Travnik 2018“.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godine, namijenjena za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem krovopokrivačkih radova OŠ „Berta Kučera“ Jajce i nadzor rekonstrukcije krova OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, u ukupnom iznosu od 2.858,20 KM.

- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za osnove i srednje škole.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac za izgradnju male hidroelektrane „Jaglinac“ na području općine Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donijela slijedeće odluke:

- Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 1018.

- Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških društava“.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata“.

- Odluka o usvajanju Programa o dodijeli sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se odobravaju sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini, odlukom se odobrava iznos od 980.000,00 KM za projekte.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM za izmirenje preuzete obaveze iz Memoranduma o razumijevanju – Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ sufinansiranje projekta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava „Caritasu“ Bugojanskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad nevedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade SBK i Osnovne škole „Dubravica“ Vitez, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 15.000,00 KM.

- Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade SBK i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 2.807,46 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke namještaja za potrebe istog ministarstva, procijenjana vrijednost nabavke je u iznosu do 7.000,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu martu 2018. godine.

Više...

NAJAVA: U subotu rukometaši i rukometašice Sloge gostuju u Hercegovini

Ovog vikenda, tačnije u subotu oba rukometna kluba iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja gostuju u Hercegovini. Naime, ŽRK Sloga, u Mostaru kod Zrinjskog, igra prvo kolo proljetnog dijela sezone. Taj susret je na rasporedu u 15:00 sati.

Sa druge strane MRK Sloga igra veliki derbi u Međugorju kod istoimenog domaćina. Taj susret je na rasporedu u 18:00 sati. Naši rukometaši trebaju podršku u ovom susretu, jer jednostavno moraju pobijediti, a lokacija i vrijeme su idealni da se prvo podrže rukometašice, a zatim i rukometaši.

Prva liga FBiH za žene:
Zrinjski – ŽRK Sloga, 10.03.2018. godine u 15:00

Prva liga FBIH za muškarce:
Međugorje – MRK Sloga, 10.03.2018. godine u 18:00

  • Objavljeno u Sport
Više...

Maline nema ko brati, pa bolje da ih je manje

Zbog prošlogodišnje relativno niske otkupne cijene na području cijele države smanjen je broj hektara zemljišta pod malinama.

Ništa drugačije nije ni u Donjem Vakufu, gdje su ovakvo smanjenje pozdravili. Naime, kako kaže načelnik Huso Sušić, na području ove općine ionako nema dovoljan broj radnika za neke veće količine.

Niži nivo

- Trenutno imamo više od 150 dunuma pod malinama, s obzirom na to da je to prošle godine spušteno na jedan niži nivo, što je dobro jer ionako nemamo dovoljno radnika da iznesu cijeli taj posao - kazao je Sušić.

Naglasio je da je jedini način da malinarstvo zaista zaživi taj da postane porodični biznis.

- Naše građane savjetovali smo da to rade tako da zasade 2 dunuma i rade to u okviru porodice i od toga lijepo zarade za fini auto, godišnji odmor, školovanje djece, a da sve radove obavljaju sami - istakao je Sušić.

Problema oko otkupa ne bi trebalo biti, s obzirom na da će od ove godine Donji Vakuf dobiti i drugu hladnjaču za jagodičasto voće.

Nova hladnjača

- Dodijelili smo firmi „Bosna plod“ 3.000 kvadrata u Industrijskoj zoni „Janj“, gdje će praviti hladnjaču kapaciteta 2.000 tona. Postojeća hladnjača dobit će zdravu konkurenciju, od čega bi trebali profitirati proizvođači - rekao je Sušić.

Općina će, najavljuje, i dalje pomagati malinarima u sklopu svojih mogućnosti.

Nastavak pomoći

- Nakon što smo podijelili 100.000 KM dobivenih od jednog turskog biznismena u vidu donacija za sisteme navodnjavanja i materijala za nasade, mi ćemo nastaviti i dalje pomagati naše malinare. Od te donacije zasađeno je prvih 50 dunuma, a danas smo na 1.500. Imamo dobro tlo, kvalitetnu vodu i nema razloga da ne budemo izuzetno uspješni i poznati po našim malinama - rekao je Sušić.

Dnevni avaz

Više...
Priključi se za RSS feed