Spisak volontera sa 180 i 240 ECTS koji su primljeni u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB je na osnovu Zaključka Vlade SBK početkom januara objavilo Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u resorno Ministarstvo na period od najduže godinu dana.

Na javni poziv aplicirati su mogle osobe za prijem u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te kulturnim ustanovama.

Kako saznajemo, primljene su sve osobe koje su se prijavile na javni poziv a imaju VSS-VII/1, odnosno 300 ECTS bodova.

-Ovo je prvi put da će biti primljeni svi koji su aplicirali i imaju urednu dokumentaciju. Vlada Srednjobosanskog kantona želi omogućiti svim mladim obrazovanim ljudima da odrade godinu dana stručnog osposobljavanja, kazao je za informativni portal novum.ba premijer SBK Tahir Lendo.

Ukupan broj primljenih volontera u kantonalnim organima uprave i resornom Ministarstvu sada prelazi više od 400 prijavljenih kandidata.

Osobe za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa primaju se na period od najduže godinu dana. U skladu sa potrebama škole obavljat će i poslove asistenata u radu sa djecom sa posebnim potrebama.

Spisak volontera (180 i 240 ECTS)  u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK možete pročitati KLIKOM OVDJE.

Novum.ba

Više...

Vlada SBK zaboravila prosvjetare, samo državnim službenicima plaćen prijevoz do posla za udaljenost od 2 km

Vlada Srednjobosanskog Kantona (SBK) usvojila je izmjene i dopune Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatka na plaću, kojima pravo na naknadu troškova prijevoza stječu državni službenici i namještenici udaljeni od mjesta rada najmanje dva kilometra, dok je to do sada iznosilo četiri kilometra.

Kako je rečeno, razlog izmjena i dopuna Uredbe je njeno usklađivanje s izmijenjenim Zakonom o plaćama u organima vlasti SBK-a i Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Tijekom rasprave, ministrica obrazovanja SBK-a Katica Čerkez kazala je kako će ovakve izmjene izazvati reakciju u školama, s obzirom na to da učenici i nastavnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza tek ukoliko su od škole udaljeni najmanje četiri kilometra.

Dobit ćemo reakciju, jer ako državni službenici imaju plaćen prijevoz za udaljenost od dva kilometra, očekivano je da će i nastavnici i učenici tražiti isto pravo, dodala je Čerkez.

Premijer Tahir Lendo kazao je kako ovu mogućnost treba razmotriti prilikom zaključivanja novog granskog kolektivnog ugovora za prosvjetne djelatnike, dok je potrebno napraviti i financijsku analizu za učenike.

Mislim da bi najbolja politika bila besplatan prijevoz za sve učenike osnovnih škola, ali naš budžet to ne može izdržati. Treba napraviti analizu koliko bi novca zahtijevalo kad bi se i na učenike primijenila odredba od dva kilometra, pa da razmotrimo možemo li s tim početi od naredne godine, kazao je Lendo.

Vlada SBK-a na današnjoj sjednici dala je, među ostalim, mišljenje kako Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH predstavlja dobru osnovu za utvrđivanje nacrta.

Kako je rečeno, svrha ovog zakona je vraćanje nastalog duga, uz određene olakšice, u javnim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači općine, Kantona i Federacija BiH, a koji, kako je navedeno, iznosi oko 269 miliona maraka.

Fena

Više...

Ribogojilište u Bistrici ide pod koncesiju

Ribogojilište Bistrica kod Gornjeg Vakufa-Uskoplja ide pod koncesiju, saznaje poslovni portal Akta.ba. Vlada SBK je prošlog mjeseca na jednoj od svojih sjednica, dala saglasnost za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrve na ribogojilištu "Bistrica", općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK raspisalo je javni konkurs za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije.

Koncesija se dodjeljuju na period do 14.04.2022. godine.

Start komercijalnog pogona koncesije za uzgoj i proizvodnju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu "Bistrica", na lokalitetu Pavlovica MZ Bistrica, općina G.Vakuf-Uskoplje, je odmah po zaključenju ugovora o koncesiji.

Akta.ba

Više...

Zasjedala Vlada SBK: Formiran pregovarački tim za nove pregovore sa prosvjetarima

Na prijedlog ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Katice Čerkez, Vlada SBK na današnjoj sjednici održanoj u Travniku dala je saglasnost za formiranje pregovaračkog tima koji će u narednom periodu pregovarati sa Koordinacijom sindikata obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

- Sindikat je jedinstven i želi novi kolektivni ugovor, a to želi i Ministarstvo. Ne želimo unositi nemir u rad u školama. Stalo nam je da se nastavni proces odvija normalno. Bila je sudska presuda i sada se vraćano na početak. Gledat ćemo da sve primjedbe na kolektivni ugovor koje je dao Ured za zakonodavstvo zajednički otklonimo – izjavila je nakon sjednice ministrica Čerkez.

Sa nedavne zajedničke Skupštine sindikata obrazovanja održane u Vitezu poručeno je da ukoliko Vlada SBK do 1. marta ove godine ne pristupi zaključivanju usaglašenog kolektivnog ugovora od 13. juna 2017.godine, za Sindikate obrazovanja SBK pregovori se proglašavaju neuspješno okončanim, a Sindikati obrazovanja će u toku mjeseca marta održati masovni protest na kome će učešće uzeti svi članovi.

Općinski sud u Travniku ranije je proglasio nezakonitim generalni štrajk prosvjetara koji je bio najavljen u decembru prošle godine, jer nije bila ispoštovana procedura.

Avaz.ba

Više...

Vlada SBK: 5.791,50 KM za Srednju školu 'Uskoplje'

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 76. sjednice.

Na prijedlog Skupštine Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je usvojila prijedlog Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za neprofitne organizacije, druge nivoe vlasti i fondove i pojedince.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume“, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke iznose 196.165,45 KM.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozivije „Transfer – projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“, sredstva za realizaciju ove odluke iznose 20.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i Program projektovanja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona u 2018. godini.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o utrošku sredstava za saniranje kvara na centralnom grijanju u S.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 5.791,50 KM, a sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.

- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2017. godini, odlukom se utvrđuje iznos od 9.399,00 KM za Razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (uspostava mrežnog video nadzora u gradovima SBK), odlukom se izdvaja iznos od 584.883,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GUINEA“ d.o.o. Vitez.

- Odluka o davanju saglasnost pokretanje postupka direktnog sporazuma za sanaciju kuhinje i hodnika MUP-a u sjedištu, procijenjena vrijednost nabavke je 4.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost na Plan nabavke roba, usluga i radova u 2018. godini.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji Zaključaka Vlade SBK i Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u februaru 2018. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o određivanju iznosa naknade za topli obrok za I kvartal 2018. godine, iznos naknade za sve budžetske korisnike za I. Kvartal 2018. godine iznosit će 8,68 KM.

Više...

Sutra 76. sjednica Vlade SBK

Sazvana 76. sjednica Vlade SBK za četvrtak 25. 1. 2018. sa početkom u 9:00 sati,

D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 75. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona
2. Program raspodjele sredstava iz Proračuna Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama - Skupština Kantona
3. Nacrt Sporazuma o saradnji u oblasti socijalnog osiguranja između Bosne i Hercegovine i Švicarske konfederacije - Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija (roba, usluga, radova) Centralne javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke odavanju saglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za osnovne i srednje škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Saglasnost o ovlaštenju za početak pregovora sa Nezavisnim sindikatom radnika u oblasti zdravstva Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Saglasnost za izmjenu naziva škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Saglasnost za potpisivanje aneksa na ugovore sa prijevoznicima učenika osnovnih škola (3+1) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Saglasnost za pokretanje postupka za provođenje procedure za nabavu kotla na pelet za Osnovnu školu ''Kiseljak 1'', Bilalovac - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Saglasnost za vansudsku nagodbu u pravnoj stvari tužitelja Pere Gudelja - Ministarstvo pravosuđa i uprave
13. Saglasnost za zaključivanje Ugovora o privremenim i povremenim poslovima u Općinskome sudu u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika na u Kantonalnom sudu u Novom Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Saglasnost za prijem u radni odnos državnog službenika u Općinskome sudu u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu internetskog pristupa za radne mašine - Ministarstvo unutrašnjih poslova
17. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za održavanje sustava ''e'' sabora - Skupšina Kantona
19. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog sekretara za potrebe Ureda za javne nabavke - Ured za javne nabavke
20. Zahtjev za izvršenje Presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva u vezi izuzimanja poslovnog prostora koji koristi PPUD ''Dalas'', d. o. o., Novi Travnik - Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Informacija u vezi naknade troškova advokatskim kućama u postupku javnih nabavki - Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Izvještaj Kantonalnog inspektora za matične knjige s pregledom obavljenih nadzora - Ministarstvu unutrašnjih poslova
24. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za projekt ''Uspostavljanje i tehnička opremljenost Operativnog centra civilne zaštite'' - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
25. Informacija o napretku izrade nove web stranice Vlade Srednjobosanskog kantona - Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
26. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije - Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJERKANTONA
TahirLendo, dipl.ing.

Više...

Održana 75. sjednica Vlade SBK

Na jučer održanoj sjednici u Travniku Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 75. redovne i 29. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šuma, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju male hidroelektrane „Dolac 2“ na području općine Travnik,

- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju na tržištu kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu „Bistrica“ na lokalitetu Pavlovica MZ Bistrica, općina Gornji Vakuf/ Uskoplje,

- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištene sanitarne i tehnološke vode te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje te prodaju na tržištu prirodne vode iz zatvorenog izvorišta (bunara) na lokaciji PC 96 u blizini Auto Kuće „OVNAK“ na području općine Vitez.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovnih škola za O.Š. Bila i Jardol.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:

- Izvještaj o dodjeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu zaštitu pojedincima i udrugama u 2017,

- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade SBK u mjesecu januaru 2018. godinu,

- Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za januar 2018. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:

- Saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za potpunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama,

- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke S.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje za popravku peći na čvrsto gorivo za centralno grijanje koju koriste zajedno S.Š. „Uskoplje“ i MSŠ „Gornji Vakuf“, procjenjena vrijednost nabavke 5.800,00 KM.

Više...

Vlada SBK: 7.000 KM za fasadu OŠ 'Voljevac' i 3.650 KM za video nadzor u OŠ 'Uskoplje'

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 69.sjednice.

Usvojeni su Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za 2018. godinu.

Usvojen je i Program rada Agencije za privatizaciju SBK za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o godišnjem popisu sredstava kod korisnika Budžeta SBK na dan 31.12.2017. godine, odlukom se zadužuju budžetski korisnici da obave redovno popisivanje sredstava i izvora sredstava, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora na dan 31.12.2017.g.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za JU dom zdravlja Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, na ime finansiranja dogradnje i adaptacije objekta koji je neophodan za smještaj i stavljanje u funkciju postrojenja za zbrinjavanje infektivnog otpada.

Donesena je i Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za završetak fasade na školskoj zgradi O.Š. „Voljevac“, Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 6.998,83 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuađaču „IG Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede – regulacija Šakinog potoka u naselju Drin, na području općine Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 12.860,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Miličević“ d.o.o. Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila Izvještaj o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju – Revizija izdataka za grijanje (poređenje u periodu od 2014-2016 godina).

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj Načelnika općine Novi Travnik o utrošku sredstava po Odluci Vlade SBK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za IX i X mjesec tekuće odluke, odlukom se izdvaja iznos od 206.383,50 KM,

- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju grijanja u P.Š. „Gornja Večeriska“ u O.Š. „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 4.800,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „V.G.Monting“ d.o.o. Vitez,

- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe ministarstva, odlukom se izdvaja iznos od 14.952,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun ugovorenog dobavljača „Ocean“ d.o.o. Travnik,

- Odluka o utrošku i dodjeli ugovora o nabavi za instaliranje grijanja u područnoj školi „Putiš“ O.Š. „Kaćuni“ , ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Kovan M.I.“ d.o.o. Gračanica, sa visinom ponude od 13.576,25 KM,

- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta, za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama,

- Odluka o utrošku sredstava za saniranje kvara centralnog grijana u S.S.Š. „Jajce“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.582,08 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Bioenergi“ d.o.o. Vitez

- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice, kako slijedi:

1. “Mješovita srednja škola“Donji Vakuf; .4.300,00 KM, (Nabavka i ugradnja ulaznih vrata škole)

2. OŠ „Karaula“ Travnik, 2.700,00 KM, (Sufinanciranje adaptacije sabirnog rezervoara Seferi – 50% donacija Općine)

3. SŠ „Busovača“ Busovača, 3.500,00 KM, (Nabavka kopir aparata za potrebe škole- škola nema kopir aparat)

4. OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, 3.650,00 KM, (Nabavka i ugradnja video nadzora u školi).

- Odluka o davanju saglasnosti za objavu nove relacije za prijevoz učenika u općini Jajce u Službenim novinama SBK.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima o obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenika u zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona.

Više...
Priključi se za RSS feed