Javni poziv za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

I.

Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno s visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja, odnosno zanimanja:

- Pravo,
- Ekonomija,
- Mašinstvo,
- Elektrotehnika,
- Informatika,
- Građevinarstvo,
- Geologija / geodezija,
- Arhitektura,
- Prostorno uređenje,
- Rudarstvo,
- Metalurgija (metali, nemetali),
- Saobraćaj,
- Hemijska tehnologija,
- Ekologija,
- Sanitarni inžinjering,
- Poljoprivreda,
- Šumarstvo,
- Prehrambena tehnologija,
- Hortikultura,
- Veterinarstvo,
- Socijalni rad,
- Novinarstvo,
- Kriminalistika, Kriminologija
- Politologija,
- Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog, nastavnici i profesori svih profila, uključujući predškolsko obrazovanje i razrednu nastavu),
- Stomatologija,
- Farmacija,
- Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, medicinske sestre, viši tehničari, fizioterapeuti i drugi zdravstveni smjerovi),
- Specijalne namjene (vojska, policija),
- Inžinjeri zaštite,
- Sport,
- Tekstil i obućarstvo,
- Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),
- Teolog – Filozof,
- Bibliotekar,
- Komunikologija,
- Prirodno matematički fakultet svih zvanja, uključujući biologiju-biohemiju i fiziologiju,biologiju-genetiku
- Kineziologija,
- Grafički inženjer.

II. Opći uvjeti

Na Javni poziv se može prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to:

- da je stekao VI. ili VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje,
- da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme.

IV. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidat je dužan, uz prijavu koja sadrži tačnu adresu stanovanja i broj kontakt-telefona, dostaviti i sljedeće dokumente:
- diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca,
- ovjerenu izjavu kandidata da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o duljini vremena provedenog na evidenciji nakon sjecanja tražene stručne spreme,
- dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati su dužni dostaviti prilikom sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

V. Ostale napomene

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno osnovana komisija koja će utvrditi rang-listu prijavljenih kandidata, na osnovu prosjeka ocjena i duljine provedenog vremena na evidenciji nezaposlenih lica nakon stjecanja tražene stručne spreme, koju će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Vlada Srednjobosanskog kantona će se prilikom prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa držati principa ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Prava lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su članom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 2/12, 3/12 – ispravka teksta, 5/14, 7/14 – ispravka teksta i 12/15), uz napomenu da licima koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (poštom ili direktno) na adresu:

Vlada Srednjobosanskog kantona
Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje – Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Broj: 01-34-43/2018.        PREMIJER KANTONA

Travnik,3.12.2018.          Tahir Lendo, dipl. ing.

Više...

VLADA SBK: Nije tačno da je raspisan konkurs za prijem volontera u organima javne uprave

Obavještenje,

Ovim putem obavještavamo javnost da objava na pojedinim portalima, a u vezi Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave, nije tačna.

Takođe Vas obavještavamo da Vlada Srednjobosanskog kantona još uvijek nije usaglasila i razmatrala tekst Javnog poziva.

Javni poziv će nakon usaglašavanja i usvajanja na sjednici Vlade SBK biti objavljen na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Više...

Vlada SBK donijela odluku o visini regresa za 2018. godinu

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Nacrt Memoranduma o razumijevanju između Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Nacrt Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o iznosu i isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2018. godinu, naknada za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za uposlenike u kantonalnim organima uprave (državni službenici i namještenici), uposlenike u osnovnom i srednjem obrazovanju i policijske službenike iznosi 426,00 KM. Naknada za korištenje godišnjeg odmora u 2018. godini za nosioce pravosudnih funkcija, odnosno sudije i tužioce iznosi 1.200,00 KM, a za stručne saradnike 600,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 63.317,65 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove i nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 14.160,54 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, između Službe za zajedničke poslove i Skupštine SBK, u iznosu od 61.400,00 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, između Službe za zajedničke poslove i Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog nadlijeđa, u iznosu od 30.000,00 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva privrede, u iznosu od 135.000,00 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018- godinu, između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 120.000,00 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, između Službe za zajedničke poslove i nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, u iznosu od 479.432,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 264.344,39 KM radi provođenja Programa – primarne poljoprivredne proizvodnje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 4.850,00 KM za realizaciju projekta „Izrada projektnog zadataka za Izradu Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Trebišnjica“ na području općine Travnik, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Hicragon“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 6.844,50 KM za realizaciju projekta „Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Osoje-Bunar-Dobretići i Bunar-Pavlovići-Brnjići, na području općine Dobretići, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, odlukom se izdvaja iznos od 78.880,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „MIPEX-AUTO RS“ d.o.o. Banja Luka.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, i donijela Odluku o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade SBK za period novembar 2017 – april 2018. godine.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o planu implementacije Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu i Informaciju o pregovorima sa predstavnicima Neovisnog strukovnog sindikata uposlenika u oblasti zdravstva.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost za organizovanje i provedbu Javnog poziva za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornih vozila.

Više...

Ovo su imena dobitnika Kantonalnih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini

Objava Liste prioriteta za dodijelu stipendija djeci branilaca za akademsku 2017/2018 godinu

1. Stipendija za akademsku 2017/ 2018 godinu dodjeljuje se studentima od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 472., odnosno sa 20. bodova.

2. Nezadovoljna lica imaju pravo prigovora na listu prioriteta za dodjelu stipen­dija u roku od (8) osam dana od dana objavljivanja liste.

3. Prigovor se podnosi neposredno ovoj Upravi.

4. Po razmatranju prigovora na listu prioriteta utvrđuje se konačna lista za dodjelu stipendija .

5. Lista prioriteta je objavljena dana 18.04.2018. godine. Zadnji dan za podnošenje prigovora je 26. 04. 2018. godine.

6. Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i WEB stranici Vlade SBK/KSB: www.sbk-ksb.gov.ba.

DIREKTOR
Esad Crnica

KLIK OVDJE DA POGLEDAŠ LISTU DOBITNIKA STIPENDIJA

KLIK OVDJE DA POGLEDAŠ LISTU ODBIJENIH I NEPOTPUNIH APLIKACIJA ZA STIPENDIJE

Više...

SBK se zadužuje za 18 miliona KM

Nakon što je Vlada SBK na posljednjoj sjednici donijela odluku o kreditnom zaduženju od 18 miliona KM za izgradnju i rekonstrukciju regionalnih puteva, na narednoj sjednici bi i zastupnici u Skupštini SBK trebali dati saglasnost na ovu odluku.

Finansijsko stanje

Planiranih 18 miliona KM od kreditnog zaduženja, od kojih se Kanton zadužuje za 12 miliona KM, a Kantonalna direkcija za ceste 6 miliona KM, bilo bi investirano u osam projekata. Članovi Vlade SBK ocijenili su ovo „decenijskim projektom“. Odluku je prezentirao Sulejman Bečirević, direktor Kantonalne direkcije za puteve SBK.

- S obzirom na to da je finansijsko stanje Kantona u prošloj i ovoj godini stabilnije, stekli su se uvjeti za kreditno zaduženje i Kantona i Direkcije u ukupnom iznosu od 18 miliona. Kroz kreditno zaduženje u kratkom roku bit će rekonstruirane ili izgrađene dionice koje bi inače mogle biti realizirane tek u roku od 10 godina. U ovom slučaju to će biti završeno za godinu i po, dvije – kazao je Bečirević.

Planirana sredstva

Kreditom će biti finansirana izgradnja i rekonstrukcija osam putnih pravaca, od čega će najviše, odnosno šest miliona maraka, biti izdvojeno za 12 kilometara dionice regionalnog puta R 349 Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje. Za izgradnju sedam kilometara dionice regionalnog puta R 413 A Dolac - Han Bila - Ovnak planirano je pet miliona maraka, a za rekonstrukciju puta R443 Kiseljak – Kreševo – Tarčin planirano je 2,5 miliona KM.

Oštećene ceste 

- Regionalne ceste su na području SBK posljednji put proglašene 1991. godine i mi smo naslijedili 294 kilometara regionalnih cesta, od kojih je većina bila oštećena ili neizgrađena. U proteklih 20 godina mi smo rekonstruirali, sanirali ili izgradili 96 kilometara cesta, što je koštalo ukupno 52 miliona KM – kaže direktor Bečirević.

Dnevni avaz

Više...

Vlada SBK obezbjedila novac za asfaltiranje 12 km puta Gornji Vakuf-Uskoplje – Novi Travnik

Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) prihvatila je u četvrtak odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju, u iznosu od 18 miliona maraka, namijenjenom za izgradnju i rekonstrukciju regionalnih cesta u ovoj godini.

– Možemo reći da je ovo decenijska odluka, odnosno jedna od ključnih odluka Vlade u ovom mandatu – kazao je kantonalni premijer Tahir Lendo, tokom današnje sjednice.

Ovim novcem će biti financirana izgradnja i rekonstrukcija osam putnih pravaca, od čega će najviše, odnosno šest miliona maraka, biti izdvojeno za 12 kilometara dionice regionalne ceste Novi Travnik – Gornji Vakuf /Uskoplje, dok će pet miliona maraka biti uloženo u izgradnju sedam kilometara dionice regionalne ceste Dolac – Han Bila – Ovnak.

Direktor kantonalne Direkcije za ceste Sulejman Bečirević kazao je Feni kako se radi o kreditu od Razvojne banke Federacije BiH, čiji je rok otplate 12 godina.

– U prošloj i ovoj godini stanje SBK-a je finansijski stabilnije, pa su stečeni uvjeti za ovo kreditno zaduženje. Naime, Razvojna banka je napravila kreditnu liniju za financiranje projekata iz infrastrukture, koja je povoljnija jer je kamatna stopa smanjena na 2,5 posto, a rok otplate povećan na 12 godina. Inače bismo za izgradnju i rekonstrukciju ovih putnih pravaca trebali deset godina, a s ovim kreditom ćemo to uradit za godinu i pol do dvije – kazao je Bečirević.

Dodao je kako će Direkcija u ovoj godini utrošiti i pet milijuna maraka vlastitih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cesta.

Istovremeno se, kako kaže, radi na inicijativi Federalnog ministarstva prometa i komunikacija da se Federacija BiH, za sanaciju regionalnih cesta, zaduži kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

– Taj kredit bi bio namijenjen za županijske direkcije cesta i mi bismo mogli računati na dodatnih 16 miliona maraka. Ta sredstva bi mogla biti operativna 2019. godine  – kazao je on.

Bečirević je istaknuo kako je od 2001. godine u SBK-u modernizirano 96 kilometara regionalnih cesta, u što je uloženo ukupno 52 milona maraka.

FENA

Više...

Čerkez: Zatražit ću od Vlade saglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora

Ministrica obrazovanja Srednjobosanske županije (SBŽ) Katica Čerkez potvrdila je u ponedjeljak kako je s predstavnicima sindikata postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru za prosvjetne djelatnike te da će na sutrašnjoj sjednici županijske Vlade pokušati dobiti suglasnost za njegovo potpisivanje.

- Složili smo se da svi proračunski korisnici trebaju crpiti ista prava iz Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora, a kad su u pitanju, među ostalim, topli obrok, naknade za prijevoz, honorarni sati i satnice - kazala je Čerkez u izjavi za Fenu.

Istaknula je kako su stari kolektivni ugovori bili dosta "komotni, odnosno različiti za osnovne i srednje škole".

- Sada smo to harmonizirali i evo nitko ne priča o tome da će doći do povećanja plaća u osnovnim školama, da će doći do povećanja koeficijenta... Trebamo još na tome raditi da se osnovne i srednje škole, za isti rad, isto plaćaju – ustvrdila je ministrica.

Na pitanje jesu li stvoreni uvjeti za iseljavanje Mješovite srednje škole "Travnik", čime bi bila i izvršena presuda o vraćanju zgrade Gimnazije Vrhbosanskoj nadbiskupiji, Čerkez je kazala kako će biti pronađeno alternativno rješenje za učenike Mješovite srednje škole, ali da se nada završetku izgradnje srednjoškolskog centra u Travniku.

- Alternativni smještaj bit će osnovne i srednje škole u Travniku u kojima ima višak prostora, iako to nije popularno. Dakle, ono što treba uraditi jest da se ubrza završetak izgradnje nove škole kako bi učenici, što prije, bili smješteni u uvjetne prostorije - istaknula je.

O datumu iseljavanja Mješovite srednje škole bit će odlučeno, kako je kazala, nakon što bude potpisan odgovarajući sporazum s lokalnom zajednicom te postignut dogovor s predstavnicima škola na koje se odnosi ovaj proces.

FENA/Vijesti.ba

Više...

Saopštenje sa 80. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 79. sjednice.

Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za 2017. godinu.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja SBK za period 2018-2020. godine.

Data je i saglasnost na Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja SBK za period 2018-2020. godina, a na prijedlog istog Ureda.

Usvojen je i Izvještaj Agencije za privatizaciju za 2017. godinu.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica s prebivalištem na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinansiranje sanacije štete na poljoprivrednom objektu – štali Korugić Senada, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve donijela Odluku o prihvatanju Izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017. godine.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2018. godini.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 3.454,43 KM.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Budžetu SBK za 2018. godinu.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Budžetom SBK za 2018. godinu.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM u svrhu plate sredstava za „Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2018.“.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinansiranje „XXI. Otvorenog federalnog takmičenja učenika i studenata muzike Travnik – Novi Travnik 2018“.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godine, namijenjena za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem krovopokrivačkih radova OŠ „Berta Kučera“ Jajce i nadzor rekonstrukcije krova OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, u ukupnom iznosu od 2.858,20 KM.

- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za osnove i srednje škole.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac za izgradnju male hidroelektrane „Jaglinac“ na području općine Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donijela slijedeće odluke:

- Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 1018.

- Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških društava“.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata“.

- Odluka o usvajanju Programa o dodijeli sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se odobravaju sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM.

- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini, odlukom se odobrava iznos od 980.000,00 KM za projekte.

- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM za izmirenje preuzete obaveze iz Memoranduma o razumijevanju – Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ sufinansiranje projekta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava „Caritasu“ Bugojanskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad nevedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

- Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade SBK i Osnovne škole „Dubravica“ Vitez, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 15.000,00 KM.

- Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade SBK i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 2.807,46 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke namještaja za potrebe istog ministarstva, procijenjana vrijednost nabavke je u iznosu do 7.000,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu martu 2018. godine.

Više...

Vlada SBK-a: Bivši borci oslobođeni plaćanja zdravstvenih markica

Plaćanja zdravstvenih markica u Srednjobosanskom kantonu (SBK) bit će oslobođeno 15.112 bivših boraca i članova njihovih porodica, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade SBK-a, koja je usvojila Pravilnik o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite boračke populacije.

Direktor kantonalne Uprave za pitanje branitelja Esad Crnica kazao je Feni kako će za ove namjene biti potrebno oko 438.000 maraka, od čega će 250.000 maraka osigurati Uprava za borce, a ostatak Vlada SBK-a.

- Pravilnik će vrijediti do 31. decembra ove godine. Mi smo pripremili spisak osoba koje imaju pravo na oslobađanje od zdravstvenih markica, a za sve one koji su ih već platili, refundirat ćemo troškove - kazao je Crnica.

Od obaveze kupovine zdravstvenih markice, čija je godišnja cijena 29 maraka, oslobađaju se, između ostalih, nezaposleni ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih odlikovanja, demobilizirani borci, te njihovi supružnici koji nisu u radnom odnosu, kao i djeca u dobi od 18 do 25 godina, ukoliko se školuju.

FENA

Više...

Spisak volontera sa 180 i 240 ECTS koji su primljeni u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB je na osnovu Zaključka Vlade SBK početkom januara objavilo Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u resorno Ministarstvo na period od najduže godinu dana.

Na javni poziv aplicirati su mogle osobe za prijem u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te kulturnim ustanovama.

Kako saznajemo, primljene su sve osobe koje su se prijavile na javni poziv a imaju VSS-VII/1, odnosno 300 ECTS bodova.

-Ovo je prvi put da će biti primljeni svi koji su aplicirali i imaju urednu dokumentaciju. Vlada Srednjobosanskog kantona želi omogućiti svim mladim obrazovanim ljudima da odrade godinu dana stručnog osposobljavanja, kazao je za informativni portal novum.ba premijer SBK Tahir Lendo.

Ukupan broj primljenih volontera u kantonalnim organima uprave i resornom Ministarstvu sada prelazi više od 400 prijavljenih kandidata.

Osobe za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa primaju se na period od najduže godinu dana. U skladu sa potrebama škole obavljat će i poslove asistenata u radu sa djecom sa posebnim potrebama.

Spisak volontera (180 i 240 ECTS)  u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK možete pročitati KLIKOM OVDJE.

Novum.ba

Više...
Priključi se za RSS feed